Nationellt nätverk för gruvkommuner

Projektet skall stödja kommuner i deras arbete att tillse att gruv- och mineralprojekt bidrar till positiv samhällsutveckling och välfärd. Projektet avser vidare skapa ett aktivt och livskraftigt nätverk av ”gruvkommuner”. Projektet kommer även kunna bidra till att tillståndsprocessen för gruv- och mineralprojekt (både vad gäller bearbetningskoncession samt miljötillstånd) bättre belyser den socioekonomiska hållbarhetsaspekten. I förlängningen bör detta innebära en förbättrad utvärdering av projekt, samt en förstärkt förståelse och social acceptans för gruv- och mineralsektorn.

Förstudie Tillståndsprojekt

Denna förstudie har till huvudsyfte att tillsammans med projektpartners mejsla fram viktiga frågor som behöver analyseras och utforskas i ett eller flera projekt, strategiska eller mer omfattande, gällande en förbättrad tillståndsprocess för gruvprojekt. Med förbättringar avses högre grad av förutsebarhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Detta är betydelsefullt inte minst för att nuvarande processer riskerar att hindra den gröna och digitala omställningen. Förprojektet ska identifiera nyckelfrågor som är lämpade för fördjupade studier och innovativa förslag gällande tillståndsprocesserna för gruvdrift. Tunga och oförutsägbara tillståndsprocesser ses numera som en av de största utmaningarna för innovation och utveckling inom den svenska gruvsektorn. Projektpartners: LKAB, Boliden, Kaunis Iron, Zinkgruvan Mining, Dragon Mining. Finansiär är Swedish Mining Inovation. 

Förstudie Nordkalotten

Det finns ett betydande stöd för att utveckla en mineralstrategi för Nordkalotten som är i linje med denna färdplan. Nordkalottrådet är en lämplig organisation för att leda ett sådant initiativ, men arbetet kräver brett samarbete och en substantiell finansiering. Sett till hur brådskande och viktiga mineral- och gruvrelaterade frågor är i det europeiska perspektivet bör finansiering sökas genom EU:s regionala program. Ett brett samarbete bör eftersträvas som innefattar Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), samt andra relevanta myndigheter, institutioner och organisationer. Finansiär: Nordkalottrådet/Pohjoiskalotinneuvosto, Länsstyrelsen Västerbotten .

Metals4U Skellefteå

Awareness of where metals and minerals come from and how they are mined and produced is low among the general public and not least among children and young people, whose future strongly depend on how we can solve energy and material supply in the future, while meeting climate goals. To increase knowledge and dialogue about mining, permits, land use and how we can use our natural resources in a sustainable way, the pre-study Metals4U produced a description of how an exhibition about mines, metals and minerals should be designed to describe the mineral industry, the scope of the industry and the connection to our everyday lives. 

LOKET

Georange deltar i Region Norrbottens klusternätverk som gruvindustrirepresentanter. Ett starkt samarbete mellan länets aktörer är viktigt för Norrbottens framtida konkurrenskraft. Därför har klusterprojektet Loket siktet inställt på att skapa bra förutsättningar för branscher att växa och utvecklas

Deltagande i nya projekt

Utifrån aktuella ämnen och utifrån medlemmars behov arbetar Georange fram idéer på nya projekt som ska höja kunskapen samt stärka förutsättningar och ge underlag till vidare arbeten och frågeställningar gällande gruvindustrins förutsättningar och utmaningar. Detta gör vi på en neutralt och samverkande sätt.

Avslutade projekt inom Georange

Här kommer ett axplock av tidigare projekt inom Georange eller start av aktiviteter som än idag pågår

  • GEET - Georange Enviroment Testste 2001-2012

  • Gruv och Prospekteringsmässa, Malå 2007

  • Euro Mine Expo 2007 - 2022

  • Geoexpo, Malå 2011-2012

  • Future Mine & Minerals - 2011-2021

  • Geo Expo, Malå, 2012