Georange sen 2001

Georange ideella förening bildades 2001. Ursprungsidén var att gruv- och mineralnäringen i norra Sverige behövde en oberoende arena där olika insatser och intressen kunde mötas och samordnas. Georange har sedan dess verkat för att skapa samarbeten och nätverk som rör en sedan länge väl etablerad basnäring men en näring som ständigt utvecklats och som blir allt viktigare för ett samhälle i förändring. Vår medlemsbas har alltid varit bred och omfattande och innefattar fackliga representanter, gruvföretag, akademin, kommuner samt konsult och teknikföretag

Genom åren har arbetet som genomförs inom Georange gradvist förändrats och breddats beroende på behov. Utvecklingen har gått från ett initialt starkt fokus på forskning och teknikutveckling som rörde miljöfrågor och prospektering till att vi allt mer verkar för att skapa arenor där allt från tillväxt till konfliktlösning behandlas. En av Georange viktigaste uppgifter är nu att sammanföra människor med olika syn på gruv- och mineralsektorn och genom seminarier belysa viktiga och aktuella frågeställningar.


Vi arbetar på Georange


Anna Kumpula

Projektledare &
Fd ordförande
Vi arbetar på Georange


Tomas Mörtsell

OrdförandeStyrelsen

Georange tar sig an en rad frågor och företeelser som har med gruv- och mineralnäringen att göra. Det kan handla om nya innovationer, kluster, miljö, jämställdhet, forskning, internationalisering, markanvändning, relationen till rennäringen och kulturarv. Styrelsen bidrar med att påverka vilka frågor och projekt som ska prioriteras. I styrelsen sitter följande:

 • Anna Kumpula Kostet, ordförande

 • Anja Palm, Skellefteå Kommun

 • Ola Holmström, Boliden Mineral AB

 • Ulf Wiklund, Tyréns AB

 • Pia Pehrson, Foyen advokatbyrå

 • Lena Alakangas, LTU

 • Johan Bergström IF Metall

 • Lotta Lauritz, miljöjurist, LKAB

 • Ersättare:

 • Anna Utsi, Licab

 • Joakim Pettersson, Boliden Rönnskär

 • Niclas Dahlström, LTU Business

 • Lotta Sartz, Bergkraft

Stadgar

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GEORANGE.
Antagna vid årsmötet den 3 april 2006.
Reviderade vid årsmötet den 9 april, 2008.
Reviderade vid årsmötet den 10 april 2019

§ 1 ÄNDAMÅL
Georange har till ändamål att samla aktörer från offentliga organ, akademi och näringsliv, i syfte att främja en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Georange verksamhet är i första hand baserad på svenska malm- och mineraltillgångar.

§ 2 ORGANISATION OCH VERKSAMHET
Georange är en organisation öppen för juridiska personer som stöder föreningens ändamål.

§ 3
Georange har sitt säte i Skellefteå.

§ 4
Georange bedriver på sätt som nedan stadgas sin verksamhet genom
a) Årsmötet som är dess högsta beslutande organ
b) Styrelsen som är dess verkställande och - under tiden mellan årsmöten - även dess beslutande organ.

§ 5
Georange ska inom sitt intresseområde särskilt
· Främja näringslivets utveckling
· Förmedla information och kontakter
· Bidra till utvecklingen av nätverk, kluster och innovationssystem
· Samordna aktiviteter
· Stödja kompetensinsatser hos relevanta organisationer och beslutande myndigheter
· Främja forskning och utveckling
· Verka för en utvecklad infrastruktur
· Följa nationella och internationella omvärldsförändringar, samt
· Bedriva relevant opinionsarbete.


§ 6 MEDLEMSKAP
Efter prövning av styrelsen må som medlem i föreningen antagas av dess verksamhet intresserad svensk organisation eller i Sverige verksam utländsk organisation som hos styrelsen anmäler sin önskan att ingå som medlem. Såsom medlem kan också antas utländsk organisation, som inte har sitt säte i Sverige.


§ 7 MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE
Medlemskap i Georange upphör
a) om medlem hos styrelsen begär sitt utträde
b) om medlem icke inom en månad från det datum då skriftlig påminnelse härom avsänts erlagt sin medlemsavgift
c) om medlem genom sitt handlande skadar eller motverkar Georanges syften
d) om medlem handlar i strid med Georanges stadgar.


§ 8 MEDLEMSAVGIFT
Medlem har att årligen erlägga medlemsavgift. Sådan medlemsavgift fastställs av årsmötet.


§ 9 ÅRSMÖTE
Föreningen håller årsmöte senast 30 april, på tid och plats som bestäms av styrelsen. Styrelsen må, då särskilda skäl därtill föranleder, kalla till extra årsmöte. Till sådant möte skall även kallas då så påfordras:
a) av föreningens revisor
b) av minst en tredjedel av de medlemmar som erlagt medlemsavgift för föregående år.
Framställning om extra möte skall vara skriftligt. I framställningen skall tydligt anges den eller de frågor, som skall behandlas vid mötet. Extra möte som ej påkallas av styrelsen skall hållas inom sextio dagar från det framställningen inkommit till styrelsen.


§ 10
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
a) Val av ordförande för mötet
b) Justering av röstlängden
c) Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare
d) Fastställande av dagordning
e) Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
f) Behandling av styrelsens årsredovisning för sist förflutna verksamhetsår jämte revisorernas däröver avgivna berättelse
g) Fastställande av balansräkning för sagda år
h) Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt sagda balansräkning
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Val av ordförande för föreningen
k) Val av övriga ledamöter i styrelsen
l) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
m) Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande, för beredning av val enligt j), k), och l)
n) Fastställande av medlemsavgiftens storlek
o) Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer intill nästa möte
p) De övriga ärenden, som av styrelsen eller av enskild medlem anmälts till styrelsen och finns upptagna på den dagordning, vilken i samband med kallelsen till mötet skall ha tillställts alla medlemmar i föreningen.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärende, som ej finns upptaget på dagordningen, kan ärendet upptas till behandling om årsmötet så beslutar. För sådant beslut erfordras dock, att förslaget biträdes av fyra femtedelar av vid mötet närvarande medlemmar.


§ 11
Vid extra årsmöte får endast det eller de beslutsärenden som finns angivna i kallelsen till mötet behandlas, dock kan informationsärenden tas upp.


§ 12
Anmälan av ärende, enligt § 10 p), till årsmötet skall vara skriftligt och vederbörligen undertecknat av medlemmen samt vara inkommet till styrelsen före utgången av november månad året före det år årsmötet skall äga rum.
Styrelsen skall senast i samband med kallelsen till årsmöte översända dels alla sålunda anmälda ärenden dels de ärenden som styrelsen avser att förelägga årsmötet. Till alla ärenden skall styrelsen foga eget yttrande jämte förslag till beslut.
Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen avsändas till samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet. Kallelse till extra möte utfärdas på samma sätt två veckor före mötet. Till kallelsen skall fogas dagordning för mötet, avskrifter av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt valberedningens förslag till val enligt § 10 j), k), och l).


§ 13
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Röstning sker öppet, dock skall val kunna förrättas med slutna sedlar om någon medlem så önskar.
Som mötets beslut gäller den mening som erhållit det högsta antalet röster eller om antalet röster är lika - den mening som biträdes av ordföranden vid mötet. Förekommer vid val lika röstetal skiljer lotten.


§ 14 STYRELSEN
Styrelsen, som enligt § 10 stadgas, består av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter. Samma antal ersättare som ordinarie väljes, och de tjänstgör enligt rak lista. Ledamöterna väljes för en period av två år, räknat från ordinarie möte till och med nästkommande sådant möte, och på ett sådant sätt att halva styrelsen nyväljes varje år. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet på ett år, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.


§ 15
Upphör styrelseledamot att vara representant för medlem i Georange under pågående mandatperiod skall vederbörande permanent ersättas av vid årsmötet vald ersättare vid kommande styrelsemöten.


§ 16
Styrelsen är beslutsför då dess samtliga ledamöter är behörigen kallade och mer än hälften av dem är närvarande och ense om beslut. Då fler än hälften styrelseledamöter är närvarande gäller som styrelsens beslut den mening som erhållit högsta antalet röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen kan i frågor av synnerligen brådskande natur fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter tillfrågas och dessa är ense om beslut. Över sådant beslut skall föras protokoll, som justeras av ordföranden.


§ 17 PROTOKOLL
Vid Georanges årsmötes-, styrelse- eller arbetsutskotts sammanträde (om sådant utsetts), samt vid omröstning per capsulam inom styrelsen skall protokoll föras, upptagande de ärenden som behandlats och de beslut som fattats. Protokollen skall justeras av den fungerande ordföranden samt en eller flera härtill särskilt utsedda justeringsmän. Protokoll fört vid per capsulam avgjort ärende må dock justeras av ordföranden ensam.


§ 18
Protokoll förs av sekreterare som utses av styrelsen. I de fall sekreteraren icke är ledamot av styrelsen må denna vid styrelsens sammanträden yttra sig men icke deltaga i beslut. Sekreteraren äger dock rätt att till protokollet anteckna mot beslut avvikande mening.


§ 19 FIRMATECKNING
Styrelsen utser inom sig den eller de personer, vilka - var för sig eller i förening - äga teckna Georange firma.


§ 20 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Georanges räkenskaps och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.


§ 21
Georanges räkenskaper skall årligen per den 31 december sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna, vederbörligen avslutade, jämte tillhörande verifikationer, styrelsens årsredovisning, protokoll från styrelsen och i förekommande fall arbetsutskotts sammanträden skall av styrelsen före februari månads utgång överlämnas till revisorerna. Revisorerna ha att senast den 15 mars för styrelsen framlägga sin revisionsberättelse.


§ 22 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar skall framläggas av eller ingivas till styrelsen och i övrigt behandlas i den ordning som anges i § 12. Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. För sådant beslut erfordras antingen att detsamma biträds av minst tre fjärdedelar av vid mötet representerade röster eller att beslut fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.


§ 23 UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Georange fattas i den ordning som i § 22 föreskrivs för stadgeändring. Efter ett sådant beslut skall Georanges tillgångar tillfalla Sveriges Geologiska Undersökning – Mineralinformationskontoret i Malå.


§ 24 PÅFÖLJDSBESTÄMMELSER
Medlem skall följa vad som föreskrivs i dessa stadgar, om så icke sker kan medlem uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.


§ 25
För påföljdsärenden gäller årsmötets beslut med omedelbar verkan.

Hem