SÄSK

Skellefteå älvdal


Georange har efter en lång väntan nu fått projektet Skellefteå älvdal - Sociala konsekvensbeskrivningar (SÄSK) beviljat av Jordbruksverket.


Gruv- och mineralnäringen är viktig i vår region. Ideella föreningen GEORANGE har bland sina medlemmar privata företag, offentliga aktörer, fackliga organisationer och akademi. GEORANGE har under snart tjugo år haft som ett mål att arbeta med att utveckla metodik om hur man kan hantera motstående intressen. Detta har skett utifrån kunskap, dialog och förankring hos berörda aktörer. Vi bedömer att det nu är tid att utveckla arbetet ytterligare och vill därför under två år arbeta med förutsättningarna för och med sociala konsekvensbeskrivningar. Kunskap, kompetens och förändringsbenägenhet tar tid och resurser att utveckla. För att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och samexistens inom det geografiska projektområdet är det viktigt att kunna utveckla överföringsbara metoder för Sociala konsekvensbeskrivningar. 


GEORANGE vill inom ramen för projektet utveckla riktlinjer. Den mycket varierande omfattningen och kvaliteten av Sociala Konsekvensbeskrivningar som utförts hittills, tyder på behov av att tillhandahålla överenskomna riktlinjer för vad en Social Konsekvensbeskrivning bör innehålla. Projektet kommer att ge riktlinjer för hur en Social Konsekvensbeskrivning bör utföras i samband nyttjande av naturresurser. Riktlinjerna kommer att baseras på befintliga internationella riktlinjer och erfarenheter men kommer att produceras i en form så att de är förenliga med det befintliga regelverket, samt etablerade och befintlig praxis. Riktlinjerna ska inom ramen för projektet förankras hos berörda parter. 


Projektet kommer att:

- Fokusera på samverkan mellan olika aktörer - Bidra till hållbart naturresursutnyttjande med fokus på

vidareförädling - Bygga på ett lokalt engagemang - Samordna insatser i syfte att skapa positiv ekonomisk

utveckling 

AKTIVITETSPLAN:

 1 Undersöka befintliga internationella riktlinjer och erfarenheter 

2 Undersöka befintliga regelverk, samt etablerade och befintlig praxis 

3 Seminarieserie med i projektet deltagande kommunerna med deltagande av relevanta aktörer

4 Ta fram en gemensam mall för Social Konsekvensbeskrivning 

5 Presentation och spridning av resultat/metod


pdf Rapport SÄSK


                   Leader+färg          EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg