Vägledning för prövning av gruvverksamhet

Vägledning för prövning av gruvverksamhet

SGU har i samråd med Naturvårdsverket, på regeringens uppdrag, utvecklat en vägledning för prövning av gruvverksamhet. Vägledningen, som riktas till både gruvindustri och myndigheter, är ett led i arbetet för att effektivisera prövningsprocessen. Den överlämnas idag, 31 maj, till Näringsdepartementet.

Vägledningen omfattar hela prövningsprocessen, från undersökningsarbeten till en gruva i drift, med prövning enligt minerallagen, miljöbalken, markanvisning, bygg- och mark lov och miljökonsekvensbeskrivning. Den ger råd om vad som behövs för en effektiv prövningsprocess.

 

Vid ansökan om miljötillstånd för gruvverksamhet sker en omfattande prövning enligt miljöbalkens regler. I underlaget, som lämnas av verksamhetsutövaren (gruvföretaget) till prövningsmyndigheterna, ska utförliga beskrivningar lämnas för hur den planerade verksamheten kommer att bedrivas och kan antas komma att påverka den kringliggande miljön. Näringslivet har påtalat att tydligare vägledning i vilket underlag som kommer att krävas för prövningen är önskvärd. Om ett mer komplett underlag lämnas i ansökan till prövningsmyndigheten, och i mindre omfattning behöver kompletteras, kan handläggningstiderna kortas.

Arbetet med vägledningen har skett på uppdrag av regeringen och är ett led i den nationella mineralstrategin. Dess syfte är att stärka Sveriges position som Europas ledande gruv- och mineralnation. Det är ett arbete som fortgår och som innebär en kontinuerlig utveckling av förutsättningarna för gruv- och mineralverksamhet i Sverige. I takt med att mineralstrategin förverkligas kommer också den här vägledningen att behöva utvecklas och byggas ut. För att kunna ta hänsyn till nya förutsättningar och för att fördjupa det arbete som nu har inletts kommer Naturvårdsverket och SGU att fortsätta vägledningsarbetet.

 

Projektet har letts av en styrgrupp med representanter från Naturvårdverket, SGU och näringslivet. Till styrgruppen har knutits en referensgrupp med deltagare från länsstyrelser och näringslivet. Projektledare har varit Joanna Lindahl, SGU.

Ladda ner rapporten:   pdf    Vägledning för prövning av gruvverksamhet

 

Vill du veta mer? Kontakta Joanna Lindahl, projektledare, SGU, tel. 0920-23 79 05