Georange Environmental Testsite

I Kristineberg med omgivningar etablerades GEET (GEORANGE Environmental Testsite). Verksamheten innehåller huvudsakligen två delar: Den ena delen handlar om att tillhandahålla en infrastruktur så att t.ex. forskare, konsulter, gruvbolag kan ta del de forskningsresultat som tagits fram, samt möjliggöra ett nyttjande av befintliga forskningsanläggningar, t.ex. pilotskaleceller, för nya studier.
 
Den andra delen avser forskning i vilken ingår att fortsätta vissa av de långa tidsserier som finns och att starta studier av sådant som inte tidigare studerats.
 
GEET ska bli en mötesplats där bl.a. forskare, konsulter, de etablerade stora gruvbolagen, nya mindre gruvbolagen möts för ett utbyte av resultat, erfarenheter och idéer. Eftersom gruvbranschen måste ta ständigt ökande miljöhänsyn för att minska miljöeffekterna av malmbrytning, är detta mycket viktigt för en positiv utveckling och tillväxt av en bransch som betyder mycket för Sverige och inte minst de norra delarna av landet.

I Kristinebergområdet finns ur miljösynpunkt extremt goda förutsättningar att utveckla internationellt attraktiva forsknings- och utbildningsmiljöer. Inom området finns exempel på alla faser av prospektering och gruvverksamhet. Insatser i syfte att marknadsföra detta bör utvecklas i nära samarbete med offentliga aktörer, akademi och näring.
 
Tack vare Georange publikationsdatabas finns nu lättåtkomlig information om den omfattande forskning inom gruvmiljöområdet som genomförts i Skellefteåfältet de senaste 15 åren. I databasen finns hundratals rapporter, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, examensarbeten m.m. De flesta av publikationerna kan laddas ned antingen direkt från databasen eller genom länk till respektive förlag.