Georange - Miljöforskning

Georange - Miljöforskning

Miljöforskningen har varit en viktig del av Georanges projektverksamhet under många år. Forskningen bedrevs i huvudsak av forskare vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Förutom att tillhandahålla en infrastruktur för miljöforskning i främst Kristinebergsområdet omfattade Georange miljöforskning ett antal forskningsprojekt.

 

Långtidsstudier av efterbehandling av sulfidhaltig anrikningssand (LTU) Den långtidsuppföljning av efterbehandlingen av ett jordtäckt sandmagasin i Kristineberg som påbörjades 1996 genom forskningsprogrammet MiMi (Mistra) fortsätter med bl a provtagning av grundvatten i sandmagasinet. I projektet ingår även försök i pilotskala som påbörjades 2001 inom ramen för en tidigare programperiod för Georange. I betongceller (5 m X 5 m X 3 m) som är fyllda med anrikningssand har olika typer av torrtäckning applicerats. Provtagning av porgas, porvatten och temperatur kan ske genom att olika typer av lysimetrar och termistorer är installerade i anrikningssanden. Under 2009 och 2010 sker vissa förändringar i provtagningen.Ett par celler töms på sitt innehåll och återfylls med andra material eller täcks med andra metoder. Rötslam är ett av de material som ägnas speciellt intresse. Finansiering: Georange.

 

Provtagning av grundvatten i Kristineberg

 

Kväveläckage från gruvverksamhet (LTU) Pågående gruvverksamhet kan vara en betydande källa till kväveläckage till miljön. Det handlar främst om odetonerade sprängämnen som i huvudsak består av vattenlösliga kväveföreningar. Även detonerade sprängämnen kan orsaka förhöjda kvävehalter i vatten genom att de nitrösa gaser som bildas vid detonationen är vattenlösliga. Andra kvävekällor är användning av rötslam vid efterbehandling av avfallsupplag och lakning av guldmalmer m.h.a. cyanid. Cyanid är en kväveförening som vid destruktion omvandlas till andra andra kväveföreningar.

Vid Luleå tekniska universitet pågår ett forskningsprojekt där läckaget av kväveföreningar från de svenska gruvorna kvantifieras. Projektet omfattar också en metodutvecklingsdel för att minska läckage av kväve från gruvorna. Optimala förhållanden i klarningsbassänger och rening i naturliga våtmarker och i konstruerade våtmarker/barriärer är huvudpunkterna i den delen av projektet. Fältundersökningar görs dels i Rakkurijoki – Kalixälven, Kiruna och Brubäcken – Skellefteälven, Boliden. Projektet finansieras av Vinnova samt LKAB och Boliden Mineral AB.

 

Fastläggning av tungmetaller till ovittrat gruvavfall och sekundära järnutfällningar (UmU) Oxidation av sulfidmineral i gruvavfall resulterar i frisläppande av vätejoner och tungmetaller till det vatten som strömmar genom avfallet. Beroende på avfallets sammansättning kan den bildade surheten helt eller delvis neutraliseras genom vittring av avfallets övriga mineral. Undersökningar av grundvattenkvaliteten i Kristineberg har visat att stora delar av de tungmetaller som frisläpps vid sulfidoxidationen kan fastläggas till avfallet på större djup i sandmagasinet. Detta gäller t ex för koppar och arsenik. Denna naturliga fastläggning innebär en minskning av metallutsläppen till recipienterna. Kunskapen om hur stora kvantiteter som kan fastläggas, vilka mineral som är av betydelse och under vilka förhållanden metallerna fastläggs och hur de kan återmobiliseras är dock begränsad. I ett projekt finansierat av Vinnova samt Boliden Mineral AB och Lundin Mining AB undersöks den metallfastläggande kapaciteten hos sulfidhaltig anrikningssand. Projektet syftar även att till bestämma hur denna fastläggning går till och under vilka förhållanden fastläggningen är gynnsam.

Frisläppta metaller kan även fastläggas utanför deponin till sekundära järnutfällningar som bildas när tvåvärt oxideras till trevärt. I ett annat forskningsprojektet undersöks de sekundära järnutfällningarnas betydelse för metallfastläggning i olika delar av ytvattensystemen inom ett gruvområde. Även i detta fall är mekanismerna bakom fastläggningen viktig – inte minst för att förstå vilka betingelser som är gynsamma för minskat metallutflöde. Finansiering: Georange.