Verksamhetsplan 2018

                                                Antagna av årsmötet 2018-04-10


VERKSAMHETSPLAN 2018


Inledning

  

GEORANGE ideella förening bildades 2001. Föreningens verksamhet är relaterad till det långsiktigt hållbara nyttjandet av våra malm- och mineralresurser.  

  

VERKSAMHETSIDÉ


Med utgångspunkt i föreningens ändamålsparagraf har styrelsen formulerat följande verksamhetsidé: 

GEORANGE är en nationellt ledande och internationellt erkänd oberoende organisation som bidrar till ett hållbart samhälls- och näringslivsutveckling baserad på gruvor och mineral. 

   

Medlemsnytta 

 

 

Medlemmarna ska genom sitt medlemskap stärkas. Det ska ske genom att GEORANGE arbetar med utveckling och förnyelse, hållbar tillväxt samt samverkan och nätverksbyggande. GEORANGE verkar i sitt arbete för hållbar utveckling utifrån såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet. GEORANGE avser att genom olika former av extern finansiering och strategisk samverkan skapa möjligheter och resurser för GEORANGE arbete. 

 

 

Verksamhetsårets fokusområden 

 

-          Markanvändning 

 • - Genomföra arrangemang och aktivt arbeta för i syfte att utveckla dialogen mellan olika markanvändare.

 • - Aktivt delta i aktuella forskningsprojekt.

 • - Initiera riktade forskningsinsatser inom området.

 • - Erbjuda aktörer samverkan utifrån GEORANGE kompetens.

 

-          Utveckla internationellt nätverk    

 • - I samverkan med regionala EU-kontor och medlemmar genomföra insatser på europeisk nivå.

 • - I samverkan med andra aktörer vidareutveckla internationella kontakter.

 • - Utveckla samverkan med nordiska aktörer.

  • - Utveckla samarbetet med Kanada.


 

-          Samhällsutveckling          

 • - Aktivt driva på arbetet med implementeringen av den regionala mineralstrategin.

 • - Aktivt delta och följa i arbetet att genomföra den nationella mineralstrategin.

 • - Följa och förmedla aktuell forskning.

 • - Förbereda nästa seminarium - Future Mine&Mineral i Stockholm

 • -  Aktivt arbeta för med förberedandet av Euro Mine Expo 2020 


 pdf Läs hela verksamhetsplanen 2018