Debatt om hållbar gruvnäring

 Långsiktig hållbar gruvnäring kräver långsiktiga strategier 


Lennart Gustavsson


Låt oss vara överens - Ett modernt samhälle behöver metaller. Det är svårt att tänka sig någon verksamhet där inte metaller på ett eller annat sätt är inblandade. Uttrycket "If it´s not grown it has to be mined" stämmer! 

Stora förändringar behövs i vårt samhälle vad gäller återvinning och återanvändning. Ambitionen om en mer jämlik värld där ny teknik och förbättrade levnadsvillkor når fler kräver att vi både tillämpar den cirkulära ekonomins uppmaning "reuse, reduce, recycle" men också inser på allvar behovet av nyproduktion av metaller. 


Sverige är ett av de länder som har goda förutsättningar för att utveckla näringar kopplade till återvinning. Vi kan t.ex. bygga vidare på den höga kompetens vi har inom återvinningen av elektronik där ju faktiskt Rönnskärsverken utanför Skellefteå är världsledande. Vi har i dagarna sett ett exempel på den konkurrensfördel detta utgör. Men det behövs en nyproduktion. I ett modernt samhälle är det självklart att vi ska utveckla datorer, smarta telefoner, vindkraftverk, järnvägar, fordon m.m. Vi kan förhoppningsvis förmedla en del av de erfarenheter, såväl positiva som negativa, till de som nu bygger framtida samhällen. Sverige har utifrån lång erfarenhet stor möjlighet att vara ett föregångsland vad gäller tillämpning av ny miljöteknik, efterbehandlingsmetoder, personalpolitik och hantering av motstående intressen. 


En förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling (ekonomisk, social och ekologisk) är att vi förmår att hantera målen samtidigt och likvärdigt. Det skapar konkurrenskraft och arbetstillfällen, samtidigt som värdefulla naturvärden, turism, rennärings- och friluftsintressen kan samverka, bevaras och utvecklas. Kort sagt – tre bollar i luften samtidigt. Det handlar bl.a. om att utveckla kunskap om och förståelse för olika intressens verklighet. Ska vi framgångsrikt hantera de tre hållbarhetsmålen krävs en ömsesidig respekt och ödmjukhet bland alla intressenter oavsett styrkeförhållanden. 

Av framtidens medarbetare inom gruv- och mineralnäringen kommer det att krävas generellt sett en högre utbildningsnivå och krav på ny kompetens. Detta kan innebära betydande utmaningar för lokala yrkesidentiteter som är rotade i traditionella arbetsuppgifter och teknik som i hög grad bär manlig prägel. 


Medvetna strategier för att synliggöra en ökad genusmedvetenhet, aktivt arbeta med jämställdhet och mångfald kommer att vara avgörande för att öka attraktiviteten för gruvrelaterad verksamhet. Idag utgör män en kraftig majoritet inom gruv- och mineralföretag och även hos underleverantörer och entreprenörer. Gruv- och mineralindustrin är också "manlig" i bilder och föreställningar då gruvarbete och gruvarbetaren ses som en symbol för maskulinitet, på liknande sätt som exempelvis som brandmän och byggarbetare. Ett land som vårt med unika resurser alltifrån förekomsten av malm och mineral, lång och framgångsrik industriproduktion samt ett utvecklat innovationsarbete har nu som en av sina stora möjligheter i att förmera alla led med den kompetens som finns och kommer att finnas hos våra nyanlända.

 

En av gruvnäringens stora utmaningar är enligt min mening att kunna visa på den betydelse man har för olika former av utveckling. Det handlar inte bara om gruvproduktion även om den utgör navet. Det handlar om att kunna synliggöra dels det moderna samhällets behov av metaller dels att visa på den världsledande kunskaps- och tjänsteindustri som på ett eller annat sätt tillhör branschen. 


Men för att arbetet ska bli framgångsrikt krävs strategier som är långsiktiga och inte bara konjunkturanpassade. Nu står vi inför spännande utmaningar, där en stabil, gammal och lönsam näring ska formas in i en ny tid. Vi behöver därför öka kompetensen hos individer, näringsliv och offentliga verksamheter om de utmaningar men också de möjligheter som detta innebär. Jag är övertygad om vi i vår del av världen har stora möjligheter att utifrån våra naturtillgångar utveckla globalt ledande produkter och tjänster. Mitt råd till politiken är att synliggöra alla de möjligheter som finns…..men då behövs tydliga och långsiktiga strategier inte minst från politiken. 


Lennart Gustavsson 

Ordförande GEORANGE