Leader Projekt

Georange har efter en lång väntan nu fått projektet Skellefteå älvdal - Sociala konsekvensbeskrivningar (SÄSK) beviljat av Jordbruksverket.


GEORANGE vill inom ramen för projektet utveckla riktlinjer. Den mycket varierande omfattningen och kvaliteten av Sociala Konsekvensbeskrivningar som utförts hittills, tyder på behov av att tillhandahålla överenskomna riktlinjer för vad en Social Konsekvensbeskrivning bör innehålla. Projektet kommer att ge riktlinjer för hur en Social Konsekvensbeskrivning bör utföras i samband nyttjande av naturresurser. Riktlinjerna kommer att baseras på befintliga internationella riktlinjer och erfarenheter men kommer att produceras i en form så att de är förenliga med det befintliga regelverket, samt etablerade och befintlig praxis. Riktlinjerna ska inom ramen för projektet förankras hos berörda parter. 


Läs mera