Ny metod för extrahering av kopparmalm

En naturlig extraktionsteknik för låggradig kopparmalm testas i ett forskningsprojektet på Flinders University i South Australia. Forskningen är inriktad på att utnyttja en normal malmkropps naturliga anrikning. Tanken är att maximera återvinningen och därmed förlänga gruvans livslängd.


”Supergene enrichment” är en naturlig process som sker vid kopparavsättningar nära markytan där cirkulationen av grundvatten lakar ut primära sulfidmineral och omfördelar den till kopparmetall.


Läs mera